Open-mind firemní workshopy

open

Nejúčinnější nástroj pro týmovou práci – vyberte si:

O INOVAČNÍM WORKSHOPU

Hledáte ve svém podniku inovativní produkty či služby? Chcete nabídnout něco jiného než konkurence a nevíte kde začít? Přemýšlíte o nové obchodní strategii? Chcete vstoupit na nový trh? Pak je tento inovační OpenMind workshop vhodný právě pro vás a váš tým.

Jedná se zpravidla o jednodenní až dvoudenní workshop plný diskuzí, nových myšlenek, námětů a akcí. Při práci se skupinou využívám metodiku CANVAS, která je hojně využívaná v zahraničí pro rozvoj inovačního myšlení a nových směrů v podnikání. Lze ji aplikovat také na začínající projekty a záměry.

Mapu CANVAS a metodiku k ní popsali v roce 2010 Alexander Osterwalder a Yves Pigneur. Je výsledkem dlouhodobé spolupráce 470 externích spolupracovníků ze 45 zemí světa. Její univerzálnost a aplikace do praxe je naprosto výjimečná a u nás velmi málo nevyužívaná.

Centrálním nástrojem celého dne je mapa CANVAS skládající se z 9 hlavních bloků. Jejich logické vytváření jednoho po druhém na principu myšlenkové mapy vede účastníky často k naprosto překvapivým zjištěním nebo k uvědomění si důležitých informací o vlastnostech produktů, potřebách zákazníků nebo nových možností na trhu využití současného know how, snížením nákladů, nalezení nových finančních zdrojů apod.

PRŮBĚH DNE

Na začátku dne účastníci získávají informace jak s mapou pracovat a jak správně uchopit jednotlivé bloky, bez této průpravy by nebyli schopni celou mapu smysluplně vypracovat. Následně se rozdělí do skupin a pracují samostatně. Hotové výsledky se během dne prezentují, připomínkují, hledají se ty nejlepší možnosti.

APLIKACE DO PRAXE

Výsledky práce z vypracovaných map zákazníkovi přepracuji do psané formy, kterou může lépe využít pro další prezentace a navazující aktivity.

Pro implementaci do praxe můžeme pokračovat i v dalším kroku – ve vytvoření tzv. akčního plánu a rozpracování do všech potřebných dílčích úkolů, odpovědných osob a termínů formou řízení projektu.

O MOTIVAČNÍM WORKSHOPU

Chystáte se zavádět nové způsoby práce do vašeho týmu? Nebo snad implementovat nový IS či CRM? Cítíte nutnost zavést motivační odměňování, měření procesů či jakékoliv jiné změny, kdy se obáváte špatného přijetí vašimi zaměstnanci a možné protiakce? Připravte změnu pomocí motivačního OpenMind workshop, nabídněte lidem, aby nejdříve pochopili přínosy a pak se ztotožnili.

Zavádění jakýchkoliv změn do společnosti je vždy provázeno problémy, jejich příčinou jsou nejistota, obavy, nechuť, zóna pohodlí, obavy se selhání a mnoho dalších faktorů, nám lidem vlastních. Je také prokázáno, že tyto lidské obavy a odpor jsou statisticky nejčastější příčinou selhání implementace nových metod práce i informačních systémů. Místo „tlaku“ na systém, který „odolává“ je proto lepší a účinnější najít spojence a motivovat lidi ke změně tím, že jim samotným bude změna přínosem.

PRŮBĚH DNE

Pro tento typ workshopu je nutná předchozí společná práce, kde si vydefinujeme současný stav a zamýšlenou změnu. Na základě těchto informací pak připravuji osnovu workshopu, který umožní lidem vidět a chápat širší souvislosti zamýšlené změny a pozitivní dopady nejen pro organizaci ale i pro ně samé.
Během workshopu je vhodně propojována teorie a příklady s prací ve skupinách. Výsledkem takové práce je rychlejší překonání obav ze změny, případného odporu či získání tzv. „sponzorů“ projektu, kteří se zvýšeným úsilím zapojí do realizovaných změn.
Vedlejším produktem této akce je uvědomění si silných a slabých míst v týmu a vaše příprava na případná problémová místa či rizika.

O PROCESNÍM WORKSHOPU

Lidé si u vás stěžují na špatnou komunikaci? Vznikají neustálé problémy s termíny, předáváním informací na oprávněné osoby, reklamacemi? Máte pocit, že není jasná organizační struktura a že si lidé vzájemně při práci spíše překáží, než že by se doplňovali? Možná jsou vaše procesy ve stavu, kdy je třeba se jim „podívat na zoubek“.

Jedná se zpravidla o jednodenní až dvoudenní workshop plný diskuzí, někdy i ohnivých, samostatné práce, lístečků, poznámek, řešení, návrhů a opatření.

Centrálním nástrojem celého dne je mapa, které říkám pracovně TERČÍKOVÁ ANALÝZA PROCESU. S tímto přístupem jsem začala pracovat poté, kdy jsem si uvědomila, jak je těžké pro obyčejné lidi vidět to, čemu se říká proces. Díky tomu, jak moderní management rozdělil činnosti lidí do samostatných celků a činností, zpravidla se ztrácí zaměření na výsledek, na zákazníka, na tok zakázky firmou od začátku až do konce. Lidé se naučili zaměřovat se při práci zejména na potřeby své a svého oddělení. Vzniká pak spousta nedorozumění, komplikovaných postupů a drobných nedostatků, jejichž výsledkem bývají demotivovaní pracovníci a špatné výsledky.

U tohoto typu workshopu je nezbytná vstupní analýza – cca 2 dny u vás a seznámení se se současnými problémy, organizační strukturou, měřítky, směrnicemi apod. Na základě zjištěných podnětů připravuji pak osnovu pro workshop.

PRŮBĚH DNE

Na začátku dne účastníci získávají informace o principech strategického řízení firmy, procesního toku, o toku zakázky firmou a o nutnosti „znát své místo“ a „svoji roli“ v systému. Po této první „výukové“ části začínají sami pracovat s bílým listem papíru na stěně. Dostanou pokyny, jak vytvořit osnovu pro terčíkovou analýzu a pak následuje nejdůležitější nosný blok dne – práce s mapou, definování procesu, vstupů, výstupů, problémových oblastí, možných příčin i důsledků apod.

Po vytvoření analýz každý tým prezentuje zbylým týmům své výsledky. O výsledcích se diskutuje, doplňují se mapy, vznikají užitečné otázky i odpovědi.

Kromě nalezení mnoha „procesních kostlivců“ vznikají další boční efekty při této práci se skupinou – mohou se vám vyjevit „skrytí talenti“ a rezervy na odděleních. Můžete se podívat na své týmy, jak pracují ve skupině a kdo se jak chová a projevuje. Můžete si uvědomit rizika, o kterých vás ani nenapadlo přemýšlet.

Tato práce je založena na poznání, že nikdo vám o procesech a každodenní rutinní práci včetně užitečných změn nemůže říct víc, než samotní lidé, kteří prácí každý den vykonávají. Ano, mohli by to říct i během běžného pracovního procesu, ale to se prostě neděje. Dejte jim možnost říct co ví a zlepšit to, co dělají.

APLIKACE DO PRAXE

Výsledky práce z vypracovaných map zákazníkovi přepracuji do psané formy, kterou může lépe využít pro další navazující aktivity.

Pro implementaci do praxe můžeme pokračovat i v dalším kroku – ve vytvoření tzv. akčního plánu a rozpracování do všech potřebných dílčích úkolů, odpovědných osob a termínů formou řízení projektu. Případně můžeme pokračovat i v samotném řízení projektu ve firmě, až do jeho úplného zvládnutí.

O ŘEŠITELSKO-PROJEKTOVÉM WORKSHOPU

Každá firma nebo tým se občas dostanou do situace, kdy potřebuje posunout projekt nebo problém vpřed, ale nějak se to nedaří. Buďto nastane problém, který jednotlivci nedokážou samotní zvládnout, nebo se dostávají do popředí osobní zájmy místo objektivních návrhů. Nebo má firma či tým realizovat týmově projekt, všichni znají zadání, ale nikdo neví, kde začít, jak měřit postup, dlouho se diskutuje a nikam to nevede. Na urychlení stačí jeden řešitelsko-projektový workshop.

U tohoto typu workshopu je nezbytná vstupní 1 denní analýza u vás a seznámení se se s projektem a již realizovanými aktivitami, očekáváními nebo problémy. Na základě těchto informací připravím osnovu pro navazující workshop i s případnou vhodnou teorií pro pochopení problematiky účastníky.

Jedná se zpravidla o maximálně jednodenní workshop, kde společně popíšeme zadání a vypracujeme postup kroků, kterému říkáme AKČNÍ PLÁN. Jedná se o vydefinování všech oblastí, kterým je třeba se věnovat. Dalším krokem je řada aktivit a zdrojů, bez kterého se projekt nebo problém nemůže posunout vpřed.

PRŮBĚH DNE

Na úvod popíšeme současný stav i již realizované aktivity a jejich výsledky. Následně účastníky seznámím s metodikou tvorby akčního plánu tak, aby každý chápal, co je třeba udělat a jakým směrem je třeba přemýšlet.
Následuji pak samostatná práce týmů, případně i jednotlivců. Postupné diskuze, doplňování akčního plánu do konečné podoby.

Výsledkem je detailní popis všech cílů, podmínek, aktivit, odpovědných osob, termínů, úkolů, potřebných zdrojů, díky kterým pak stačí ve firmě jen pověřit projektového manažera řízením celého projektu, svoláváním účastníkům a kontrolou stavu úkolů.

APLIKACE DO PRAXE

Výsledkem práce jsou již vypracované akční plány s přesným popisem jakých aktivit a kdy má být kým dosaženo. V případě potřeby mohu nabídnout i možnost spolupráce v oblasti řízení těchto projektů externě.

Kontaktní formulář pro další informace

 

Share Button
Print Friendly

Nebyly přidány žádné komentáře.

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen pro přidání komentáře.